INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2021

Provozní opatření vzhledem ke Covid- 19 (hlavní budova, odloučené pracoviště)

Ranní družina je otevřena od 6:00 pro všechny žáky, kteří dorazí do 7:15 hodin. Obě budovy školy se otevírají v 7:30. Každá osoba je povinna si při vstupu do školy a ve společných prostorách školy/chodby, WC apod. zakrýt dýchací cesty (rouška či respirátor). Výjimku mají žáci speciálních tříd.

Vychovatelky odvádějí žáky od hlavní budovy (dvůr školy) do odloučeného pracoviště (domku) v 7:40. Výuka začíná v 7.55.

Při vstupu do školy:

Žáci bez doprovodu rodičů budou vpuštěni do školy v 7:30 – rouška, desinfekce rukou, měření teploty. Pověřené osoby: Vondrášková, Langová.

V případě viditelných projevů onemocnění, odvede žáka pověřená osoba do určené místnosti, kde žák vyčká po dobu nezbytně nutnou, než ho vyzvedne zákonný zástupce, nebo osoba určená zákonným zástupcem.

Žáci bez projevů onemocnění odchází do své třídy a vyčkají příchodu vyučujícího do 7:55.

V případě viditelných projevů onemocnění žáka za přítomnosti rodiče – pověřená osoba pošle dítě domů. Rodič informuje lékaře a poté nahlásí třídnímu učiteli další postup.

Testování na přítomnost nemoci COVID- 19 proběhne ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.

Tohoto testování se nemusí účastnit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od pozitivního testu na COVID-19 /dodají škole patřičné potvrzení/ nebo doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud žák odmítne testování a nedoloží žádné potvrzení, musí mít po celou dobu pobytu ve škole zakryté dýchací cesty (rouška nebo respirátor).

Postup při testování žáka v přítomnosti rodiče:

Testování na onemocnění Covid-19 probíhá v 7:30-8:00. Probíhá na určených místech: Hlavní budova (sál) a odloučené pracoviště (domek) – šatna v přízemí, kde se řídí instrukcemi pověřené osoby.

Testování ve středu 1. 9. a v  pondělí 6. 9. 2021

Žák je negativní, odchází do své třídy a rodič opouští budovu školy.

Je-li žák pozitivní, obdrží potvrzení o pozitivitě a odchází s rodičem ze školy. Jeho spolužáci pokračují v prezenční výuce. Rodič informuje lékaře dítěte. Návrat pozitivně testovaného žáka do školy, je možný pouze s prokázaným negativním výsledkem RT – PCR testu, nebo po ukončení izolace, či karantény.

Testování ve čtvrtek 9.9.

Žák je negativní, odchází do své třídy a rodič opouští budovu.

Je-li žák pozitivní, obdrží potvrzení o pozitivitě a odchází s rodičem ze školy. Rodiče informují svého lékaře o této situaci. Návrat pozitivně testovaného žák je možný pouze s prokázaným negativním výsledkem RT – PCR testu. Rodiče spolužáků budou vyzváni k vyzvednutí svých dětí ze školy. Jejich osobní přítomnost ve škole nebude umožněna po dobu, než pozitivní žák absolvuje RT-PCR test. Negativní výsledek RT-PCR testu- všichni se vrátí do školy. Pozitivní výsledek RT- PCR testu- škola informuje příslušnou hygienickou stanici a ta rozhodne o dalším postupu.

Postup při testování žáka v nepřítomnosti rodiče:

Testování na onemocnění Covid-19 probíhá ve středu 1. 9., pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. v 8:00-8:45 v kmenových třídách.

Testování ve středu 1. 9. a v pondělí 6. 9. 2021

Žák s negativním výsledkem testů pokračuje v prezenční výuce.

Je-li žák pozitivní, odchází do izolační místnosti, kde vyčká příchodu zákonného zástupce, který obdrží potvrzení o pozitivitě. Rodiče informují svého lékaře o této situaci. Návrat pozitivně testovaného žáka do školy, je možný pouze s prokázaným negativním výsledkem RT – PCR testu, nebo po ukončení izolace, či karantény.

Testování ve čtvrtek 9. 9. 2021

Žák s negativním výsledkem testů pokračuje v prezenční výuce.

Je-li žák pozitivní, odchází do izolační místnosti, kde vyčká příchodu zákonného zástupce, který obdrží potvrzení o pozitivitě. Rodiče i informují svého lékaře o této situaci. Návrat pozitivně testovaného žáka je možný pouze s prokázaným negativním výsledkem RT – PCR testu. Rodiče spolužáků budou vyzváni k vyzvednutí svých dětí ze školy. Jejich osobní přítomnost ve škole nebude umožněna po dobu, než pozitivní žák absolvuje RT-PCR test. Negativní výsledek RT-PCR testu- všichni se vrátí do školy. Pozitivní výsledek RT- PCR testu – škola informuje příslušnou hygienickou stanici a ta rozhodne o dalším postupu.

Žák, který nebude přítomen ve škole v určené testovací dny, se po příchodu do školy musí otestovat.

Testování proběhne testy Genrui, postup provádění testu je stejný jako v předchozím školním roce.

Učitelé ve třídách budou dbát na pravidelné a důkladné mytí rukou – viz leták, časté větrání ve třídách.

Vybavení třídy: papírové ručníky, mýdlo, dezinfekce

Vybavení WC: papírové ručníky, mýdlo, dezinfekce