DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

žáci nastoupí do školy 1. 9. 2020 v 8:00 hodin, použití roušek ve škole není zatím nutné.

Při používání roušek se budeme řídit tzv. semaforem (aktuální informace o koronaviru COVID-19 na portálu MZČR). O aktuálních změnách vás budeme informovat.

Žáci nemusí mít při návratu do školy podepsané prohlášení o bezinfekčnosti.

Při vstupu do školy je nezbytné použít dezinfekci na ruce.

Zákonní zástupci žáka oznámí návštěvu školy předem – telefon nebo email.

Prosím, věnujte před odchodem dítěte do školy pozornost jeho zdravotnímu stavu.

Pokud bude žák vykazovat známky akutního onemocnění, bude škola postupovat dle manuálu MŠMT:

Příznaky patrné již při příchodu žáka:

Zákonný zástupce je přítomen – žák není vpuštěn do budovy školy.

Zákonný zástupce není přítomen – neprodleně bude informován o nutnosti si dítě bezodkladně vyzvednout.

Žák je po nutnou dobu umístěn do předem připravené samostatné místnosti, je mu poskytnuta rouška a je pod dozorem zaměstnance školy. Zákonný zástupce je upozorněn, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Následně zákonný zástupce informuje školu o zdravotním stavu žáka.

Jakékoli osobě s přetrvávajícími příznaky, které jsou projevem chronické nemoci, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy jen v případě, když prokáže, že netrpí infekční nemocí (Potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost).

V případě výskytu onemocnění u žáka nebo zaměstnance školu zpravidla kontaktuje příslušná KHS (KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE). Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covidem-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné hygienické stanice.

Distanční výuka/ výuka na dálku/ bude realizovaná tehdy, pokud karanténa postihne přes polovinu žáků ve třídě. V tom případě mají žáci povinnost se distančně vzdělávat.

Vážení rodiče, pevně věřím, že se nám toto nelehké období společně podaří zvládnout.

ředitelka školy Mgr. Soňa Razáková